Sex olika perspektiv där man ser människans handlingar och beteenden som konsekvens av huvudsakligen social påverkan, yttre krafter kontra inre krafter, "vilja", drifter, instinkter och liknande.
 

Jag vill börja med att säga att företrädare för alla perspektiv naturligtvis är medvetna om att både inre och yttre krafter styr mänskligt beteende. Det finns således inte någon renodlad teori som menar att människan styrs av det ena eller det andra. Däremot väljer de olika perspektiven att lägga tonvikten på antingen yttre eller inre krafter. Personligen tycker jag många gånger att alla teorier på sina sätt är helt riktiga, de betonar bara olika sidor av verkligheten.

 

Social biologi

Den biologiska teorin menar att en stor del av människans beteende kan förklaras utifrån biologiska aspekter. Alltså att många beteenden är nedärvda och finns i människans gener. Därmed tonas den sociala miljön med dess påverkan ner och istället menar man att människan till stor del styrs av inre krafter så som instinkter, drifter etc. Dessa drifter kommer enligt socialbiologerna till uttryck när det t.ex. gäller sexuella mönster, föräldrarbeteende samt skillnader mellan män och kvinnor när det gäller strategier för reproduktion och omsorg om barnen.

 

Sociala motiv

I det psykoanalytiska perspektivet finner jag en dialektik mellan inre krafter, så som drifter, och yttre krafter så som samhällsnormer. Synen är väl att vi främst styrs av omedvetna drifter som hela tiden måste hållas i schack av "överjaget" som vi fått genom social anpassning. Det är spänningen mellan dessa krafter som utgör en av psykoanalysens grundidéer. Alltså tycker jag att psykoanalysen betonar både yttre krafter, som social påverkan, och de inre krafterna så som drifter och instinkter.

 

Social inlärning

Inlärningsteoretikerna betonar den sociala miljön och de yttre krafterna när de skall förklara mänskligt beteende. Man bortser från inre krafter så som instinkter, vilja och drifter och koncentrerar sig på hur yttre stimulans påverkar mänskligt beteende. Även om en del menar att inre krafter existerar så menar de också samtidigt att de är osynliga och därmed omöjliga att forska i. Med andra ord så menar de att det inte är någon idé att resonera om de inre krafterna eftersom vi inte kan få någon exakt kunskap om dem. De är inte mät- och kvantifierbara. Istället bör uppmärksamheten riktas mot de synliga yttre faktorerna.

 

Socialt utbyte och social rättvisa

Utbytes- och rättviseteorierna är ganska starkt inriktade på att individen är en rationell och handlande människa som så långt som möjligt vill ha ut så mycket som möjligt i de relationer där han satsar energi. Människans beteenden ses alltså som en produkt av sina inre krafter så som vilja och motiv. Den yttre sociala påverkan tappas nästan bort, eller så har man helt enkelt valt att inte betona den.

 

Social kognition

Den kognitiva teorin uppstod som reaktion på psykoanalysen och behaviorismen. Som namnet medger så betonar den här teorin människans tankemässiga aktiviteter så som; varseblivning, tänkande, tolkning, inlärning, minne, fantasi och symbolhantering och hur dessa aktiviteter påverkar hennes beteende. Det är alltså de inre krafterna som betonas. Man ser på människan som en varelse som planerar, drar slutsatser, söker mening och anpassar sig till andra människor och detta måste man ta hänsyn till när man studerar människans beteende, menar man.

 

Socialt samspel

Det interaktionistiska perspektivet tycker jag ligger rätt nära det kognitiva. Detta perspektiv tar också avstånd från positivismen. Man ser människan som en aktiv tolkare av meningen i budskap, relationer och situationer och som därefter handlar efter dessa tolkningar. De tror alltså att mänskligt beteende styrs av inre krafter eftersom hon hela tiden agerar utifrån medvetna intentioner.
 
 

Abir Lindberg
Samhällskunskap 20p
Ht-97

 Till Abirs hemsida
Till Elevarbeten